Štatút obce a Zásady hospodárenia

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov vydáva na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov Štatút obce a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
(viac v prílohe)

Príloha k článku
Štatút obce (PDF)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (PDF)