VZN 3/2011 – o nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom na území Obce Veľký Slavkov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove sa na základe ustanovenia §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch:
(viac v prílohe k článku)

Príloha k článku:
VZN 3/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom