Dane a poplatky v roku 2012

Prehľad daní a poplatkov pre občanov na rok 2012, termíny a spôsob ich úhrady

Oznamujeme občanom, že platby daní a poplatkov je možné uskutočniť priamo do pokladne OcÚ v čase úradných hodín alebo na účet obce vo VÚB, a.s. – č. 25826562/0200 Občanom budú doručené platobné výmery.

 • Daň z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome – podľa platobného výmeru

  Ak v platobnom výmere nie je uvedené inak, správca dane určuje platenie vyrubenej dane pre fyzické osoby takto:

  • Daň do 30 € vrátane
   • naraz do 31.mája zdaňovacieho obdobia
  • Daň nad 30 €
   • v troch splátkach v termínoch:
    • prvú splátku do 31.mája zdaňovacieho obdobia
    • druhú splátku do 30. júna zdaňovacieho obdobia
    • tretiu splátku do 30.septembra zdaňovacieho obdobia

  Daň nad 30 € je u fyzických osôb možné zaplatiť aj naraz – do 31.mája zdaňovacieho obdobia.

 • Daň za psa – 10,50 € (platí sa za každého psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov) daň je potrebné zaplatiť do 31. januára 2012
 • Daň za ubytovanie – 0,75 € za osobu a prenocovanie (platí sa podľa knihy ubytovaných hostí, ktorú je povinný viesť každý, kto ubytuje hostí za poplatok, knihu očísluje a opečiatkuje obec)
 • Poplatok za komunálny odpad – 14,- € dospelí, 7,- € deti do 18 rokov a študenti do 26 rokov študujúci formou denného štúdia
 • V prípade, že máte viac odpadu ako vojde do nádoby na odpad, musíte si zakúpiť žetón na jednorazový vývoz komunálneho odpadu v objeme do 110 litrov v cene 1,50 €
 • Stočné – 0,439 € za m3 odpadovej vody. Platba sa vypočíta podľa spotreby vody v minulom kalendárnom roku. Stočné je povinný uhradiť každý majiteľ nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie aj ten, kto nie je napojený, ale takúto možnosť má. Stočné neplatia iba obyvatelia ulíc, kde nie je možnosť napojiť sa na obecnú kanalizáciu.

Pre právnické osoby sú dane a poplatky určené podľa VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a VZN č. 2/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Príloha k článku:
Dane a poplatky pre občanov v roku 2012