Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Slavkov na I. polrok 2012 schválený OZ 20.02.2012

  1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011.
  2. Kontrola vedenia pokladní obce, ZŠ, MŠ a ŠJ a dodržiavanie súvisiacich predpisov za obdobie I. a II. štvrťrok 2012.
  3. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 a preverenie zákonných náležitostí záverečného účtu.
  4. Preverenie hospodárenia príspevkových organizácií v pôsobnosti obce a to ZŠ s MŠ a školskej jedálne. V ŠJ dodržiavanie hmotnosti jedál, hygieny a platných noriem za I. polrok 2012.
  5. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Spracovala: Edita Aliji
Hlavná kontrolórka obce

Príloha k článku:

plan-kontrolora-1-polrok-2012