Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

V zmysle § 18 f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladá hl. kontrolórka obecnému zastupiteľstvu Obce Veľký Slavkov – Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.

(viac v prílohe)
Príloha k článku:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011