VZN 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce…
(podrobnosti v prílohe)

Príloha k článku:
VZN č.1/2012