Dokumenty hlavnej kontrolórky na zasadnutie OcZ

Hlavná kontrolórka obce Veľký Slavkov predkladá na zasadnutie OcZ dokumenty, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia.