Dokumenty hlavnej kontrolórky na zasadnutie OcZ

Hlavná kontrolórka obce Veľký Slavkov predkladá na najbližšie zasadnutie OcZ dokumenty, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia.

prílohy k článku: