Dodatok č.1 k VZN 2/2011 o miestnych daniach

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Veľký Slavkov
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení pre územie Obce Veľký Slavkov vydáva dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Slavkov (ďalej len VZN) o miestnych daniach z. r.2011 (podrobnosti v prílohe)

Príloha k článku:
dodatok-1-vzn-2-2011-miestne-dane