Dodatok č. 2 k VZN 1/2009 o určení výšky dotácie MŠ a ŠZ

Dodatok č.2 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov.

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy SR a podľa § 4 ods.1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12, písm. b) až g) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký
Slavkov na príslušný kalendárny rok.

Príloha k lčánku:
Dodatok č. 2 k VZN 1/2009 o určení výšky dotácie MŠ a ŠZ