Plán kontrolnej činnosti HK obce Veľký Slavkov na 1. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 schválený na zasadnutí OcZ vo Veľkom Slavkove dňa 18.02.2013, v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 40/A 4

Následné finančné kontroly – periodické a tematické:

  1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.
  2. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov obce a rozdielu majetku a záväzkov obce ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2012.
  3. Následná finančná kontrola vybraných pokladničných, finančných operácií ap okladničného zostatku OcÚ, ZŠ a MŠ, za obdobie od 1.1.2013 do 31.5.2013 – náhodný výber.
  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012.
  5. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Vypracovala: Edita Aliji,
hlavná kontrolórka obce

PDF