Novoročný príhovor starostu obce

pf2014Vážení spoluobčania,
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená
aj začiatok nových plánov, predsavzatí a nových cieľov, ktoré by sme
počas nastávajúcich mesiacov chceli uskutočniť v súkromnom
i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť, čas zhodnotenia
toho, čo sme zažili a vykonali v roku uplynulom.
Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli v roku 2013
dni dobré a veselé ale aj tie menej radostné, či smutné. A na tom
dobrom a pozitívnom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté
a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila
sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy – občania ste
prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce
na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko, čo robíme,
robíme pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov. Napriek hektickej
dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku
a infraštruktúru a stále nedostatočným finančným zdrojom
som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života
v našej obci sa nám spoločnými silami darí. Mnohé je však potrebné ešte
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to ale potrebujeme veľa úsilia, práce,
jednaní, projektov a financií ale i dobrej vôle, spolupráce a ochoty.
Občas mám pocit, že sa z našich vzťahov vytráca milé slovo,
tolerancia a úsmev. Občas sme k sebe zlí a ľudí vidíme iba v negatívach.
A preto k mojim želaniam pre nový rok patrí, aby sme mali viac
pochopenia pre potreby iných, aby sme sa viac usmievali a snažili sa
chápať ľudí, ktorí sú v našom okolí. Aby sme viac pomáhali
ako kritizovali, viac sa tešili z úspechov iných a menej závideli,
aby sme boli hrdý na úspechy iných a nehádzali im pod nohy polená
zloby, ohovárania a závisti.
Milí spoluobčania,
využívam túto príležitosť aby som poďakoval všetkým, ktorí akoukoľvek
formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života.
Veď to, čo nás má v tejto chvíli potešiť, je pravda, že „smieme začať
znova.“ Pretože aj keď vyrieknuté slová či vykonané skutky nezmeníme,
môžeme zmeniť ich obsah. Sme totiž ľudia z tela ale aj z duše.
A tak život, ktorý máme pred sebou môžeme a smieme žiť lepšie,
a môžeme pretvárať našu minulosť v krajší a lepší život v prítomnosti
každého nového dňa.

Milí spoluobčania,
želám a prajem Vám, viac krajších dní, viac lásky, viac hojnosti a radosti,
pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Prajem Vám aby ste vo svojich životoch mali ľudí, ktorí Vám povedia,
že Vás majú radi a že ste pre nich dôležití. Prajem Vám aby ste mali
rodinu, ktorá bude Vašim útočišťom, aby ste mali susedov, ktorí Vám
radi pomôžu a priateľov, ktorí aj bez slov vedia čo Vás teší, či trápi.
Prajem Vám požehnaný, štedrý a pokojný rok 2014.
starosta obce