Výročná správa obce za rok 2012

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme Výročnú správu obce Veľký Slavkov za konsolidovaný celok za rok 2012.
prílohy: správa