Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 24. februára 2014 ( pondelok ) o 17.00 h. v zasadačke OcÚ

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
  4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2013
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2014
  6. Voľba prezidenta SR 2014 – informácia
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver

Ing. František Šary
starosta obce