Návrh plánu kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka obce predkladá pred zasadnutím OcZ – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 bol predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Slavkove v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Následné finančné kontroly – periodické a tematické

 1. Kontrola zverejňovania súhrnnej správy podľa § 91 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. od
  1.7.2013 do 31.5.2014
  T: do 30.9.2014
 2. Kontrola spotreby PHM za obdobie od 1.januára 2014 do 30. júna 2014
  T: v priebehu 2. polroka
 3. Vypracovanie čiastkovej správy o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2014.
  T: do 30.10.2014
 4. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na tok 2015 a roky 2015 – 2017
  T: do 30.11.2014
 5. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 bol predložený na schválenie poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov dňa 23.6.2014.
Návrh plánu bol zverejnený od 5.6.2014 v lehote a spôsobom v obci obvyklým v zmysle § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Vypracovala: Edita Aliji,
hlavná kontrolórka obce