Pozvánka na 22. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 11. augusta 2014 (pondelok) o 16.30 h v zasadačke OcÚ.

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
  4. Úlohy OcZ v súvislosti s komunálnymi voľbami 2014
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver

Ing. František Šary
starosta obce