Dokumenty na zasadnutie OcZ

Starosta obce predkladá pred zasadnutím OcZ – návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017, návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o odpadoch a dodatok č. 4 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov.

Hlavná kontrolórka predkladá pred zasadnutím OcZ – stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017 a návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015.

Prílohy k článku