Ustanovujúce zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 15. decembra 2014 (pondelok) o 17.00 h. v zasadačke OcÚ.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Štátna hymna SR
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
 5. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predsedníčka MVK)
 6. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 7. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie starostu
 9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 10. Voľba návrhovej komisie
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Určenie zástupcu starostu obce
 13. Zmena Štatútu obce a zásad hospodárenia
 14. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií
 15. Určenie mesačného platu starostu obce
 16. Určenie členov Rady školy
 17. Určenie sobášiacich
 18. Diskusia
 19. Záver

Ing. František Šary
starosta obce