Stretnutie Pastoračnej rady

V nedeľu 21. júna sa uskutočnilo prvé zasadnutie Pastoračnej rady farnosti. Pán farár oboznámil prítomných členov s možnosťami ich pôsobenia vo farnosti a poďakoval za ochotu prijať túto službu. Členovia si zvolili zapisovateľa – tajomníka a prerokovali aktivity na najbližšie obdobie.