Pozvánka na 6. zasadnutie OZ (preložené)

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 29. marca 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
Pozvánka na zastupiteľstvo
Návrh VZN o zápise detí do ZŠ