Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
Materiál na zasadnutie OZ
Stanovisko k ZÚ 2016
Záverečný účet obce za rok 2016
Osobitný zreteľ