Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
prílohy: Osobitný zreteľ