Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
bežia prvé hodiny roku 2018 a je pre mňa veľkou cťou opäť sa Vám na jeho začiatku prihovoriť. Dnešný deň je výnimočný nielen preto, že oslavujeme začiatok nového roku, ale aj preto, lebo si pripomíname 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Za uplynulých 25 rokov sme prešli kus cesty, prekonávali sme radosti i starosti, zmeny vlád i príchod novej meny. Za 25 rokov sa zmenila aj naša obec, pribudli nové ulice, noví obyvatelia, vybudovali sme novú infraštruktúru, obec dostala do správy školstvo, výstavbu, sociálne veci. Nie vždy sme mali dostatok finančných zdrojov na rozvoj, ale vždy sme sa snažili posunúť dopredu. Pri tejto príležitosti chcem vysloviť poďakovanie aj mojim predchodcom za všetko dobré, čo pre našu obec vykonali, taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí boli a sú poslancami obecného zastupiteľstva a spolurozhodujú o tom, ako bude naša obec vyzerať a akou cestou sa bude uberať.

Vážení spoluobčania,
v roku 2017 sme urobili v obci spoločne veľký kus práce – vybudovali sme nové chodníky, nové cesty, ukončili sme rekonštrukciu verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, dobudovali sme časť kamerového systému, pridali nové prvky na detskom ihrisku, podali sme viacero projektov na čerpanie fondov EÚ, pripravujeme knihu o našej obci a riešime každodenné, maličkosti, ktoré sú ale veľmi dôležité pre chod a fungovanie obce. Opäť sme vydali obecný kalendár, kde okrem fotografií z obce a okolia nájdete aj všetky dôležité termíny a udalosti. Podľa neho viete, kedy vyvážame komunálny odpad, či plasty, viete kedy majú naši školáci prázdniny, či kedy máme všetci zaslúžené dni voľna. V minulom roku sa tiež uskutočnili viaceré kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré spestrili Váš voľný čas. Toto všetko by ale nebolo bez ochoty a práce ľudí, ktorí sa podieľajú na chode obce i na príprave všetkých akcií.

Na prahu nového roku mi preto dovoľte, aby som sa poďakoval za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, ktorých názory a postoje si veľmi vážim, ďakujem zamestnancom obecného úradu, ktorí sú mojou oporou, taktiež novému vedeniu základnej školy s materskou školou, dobrovoľníkom a členom komisií, podnikateľom i kňazom oboch cirkví v obci pôsobiacich, zamestnancom malých obecných služieb i Vám všetkým za rady a pripomienky, ktorými ste prispeli k zlepšovaniu života v našej obci. Rok 2018 bude rokom volebným ale i rokom ďalších stavebných a investičných zámerov a verím, že sa nám podarí ich zrealizovať. Plánujeme ďalšie rozširovanie detského ihriska, vydanie spomínanej knihy o obci, rekonštruovať obecný cintorín, doplniť na naše ulice lavičky a odpadkové koše, ale aj rozšíriť kamerový systém. Samozrejmosťou budú akcie pre deti i dospelých a mojim snom je zorganizovať viacero koncertov, či divadelné predstavenia.

Milí spoluobčania,
na prahu nového roku Vám chcem zaželať, aby ste mali hlavne pevné zdravie, aby ste boli veselí a šťastní, aby ste netrpeli núdzou a mali všetko potrebné pre pokojný život. Nech sa Vám plnia želania a plány, nech si vieme odovzdávať po celý rok dostatok lásky a porozumenia – a mať ho kúsok aj pre tých, ktorí ho majú okolo nás nedostatok. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime aj okolo seba. Väčšina ľudí máva v tento deň veľmi podobné želania. Či nám uplynulý rok priniesol sklamanie, núdzu či odchody blízkych, alebo máme za sebou dobrý a úspešný rok – obyčajne si zaželáme, aby začínajúci rok bol aspoň taký dobrý, ak nie lepší ako ten minulý. Myslím si, že nemôžeme urobiť chybu, ak si práve dnes pripomenieme, že naše životy veľakrát ovplyvňujú okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Preto úcta ku každému človeku, pochopenie, povzbudenie, odpustenie alebo podaná ruka by nemali byť len výsadou sviatočného dňa.

Dovoľte mi k môjmu osobnému želaniu Vám všetkým dodať aj jeden citát:

Ak sme pomohli dúfať čo len jednému človeku, nežili sme nadarmo.

A preto Vám milí spoluobčania želám, aby ste si uchovali svoju vieru v ľudskosť a nádej, že spoločne všetko zvládneme.

Prajem Vám všetko, čo radosť vzbudí, prajem Vám lásku, lebo spája ľudí, prajem Vám priateľov, čo dokážu pochopiť, prajem Vám milovať a milovaný byť.

Prajem Vám zdravý, krásny, úspešný a hlavne požehnaný rok 2018!!!

novorocny-prihovor-starostu-2018