Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ návrh VZN 1/2018.
prílohy: Návrh VZN 1/2018