Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov, alebo elektronicky na adresu: obec@velkyslavkov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Číslo konania: 656/2018
Dátum začatia konania: 31.07.2018
Dátum zverejnenia informácie: 31.07.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Predmet konania: TSS-Tatranská spoločnosť služieb, s. r. o. Veľký Slavkov, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.