Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovné materiály:
VZN o sociálnych službách
VZN o zmene UPNO č.6
osob.zreteľ