Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce predkladá na rokovanie OZ materiál na rokovanie: VZN o poplatku za rozvoj
prílohy: návrh VZN o poplatku za rozvoj