Zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 19. novembra 2018 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
prílohy: pozvánka