Ekoservis – oznam

Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa §9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
ekoservis-2019