Materiál na rokovanie OZ

Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1/2009