Oznam podľa § 25 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie v z. n. p.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v platnom znení starosta obce Veľký Slavkov určuje odmenu pre zástupcu starostu – poslancovi Jozefovi Čubanovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia vo výške 100€ za kalendárny mesiac.

Ďalšia odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období, a v závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu vykonáva.

V súlade so zákonnými oprávneniami starostu – rozhodovať o osobe svojho zástupcu a hodnotiť výkon funkcie zástupcu starostu až po právo kedykoľvek ho odvolať – o návrhu na konkrétnu výšku odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie rozhoduje starosta podľa druhu a časovej náročnosti skutočne splnených úloh a podľa hodnotenia dosiahnutých výsledkov.