Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovné materiály:viď príloha
príloha