Archív rubriky: Hlavný kontrolór

Dokumenty hlavnej kontrolórky na zasadnutie OcZ

Hlavná kontrolórka obce Veľký Slavkov predkladá na zasadnutie OcZ dokumenty, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

V zmysle § 18 f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladá hl. kontrolórka obecnému zastupiteľstvu Obce Veľký Slavkov – Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.

(viac v prílohe)
Príloha k článku:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Slavkov na I. polrok 2012 schválený OZ 20.02.2012

 1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011.
 2. Kontrola vedenia pokladní obce, ZŠ, MŠ a ŠJ a dodržiavanie súvisiacich predpisov za obdobie I. a II. štvrťrok 2012.
 3. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 a preverenie zákonných náležitostí záverečného účtu.
 4. Preverenie hospodárenia príspevkových organizácií v pôsobnosti obce a to ZŠ s MŠ a školskej jedálne. V ŠJ dodržiavanie hmotnosti jedál, hygieny a platných noriem za I. polrok 2012.
 5. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Spracovala: Edita Aliji
Hlavná kontrolórka obce

Príloha k článku:

plan-kontrolora-1-polrok-2012

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je aktuálne pani

Edita Aliji

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Výkon funkcie

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.
vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

vykonáva kontrolu

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

preveruje

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

vypracúva odborné stanoviská

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

výkon funkcie hlavného kontrolóra končí

 • uplynutím volebného obdobia a ďalším nezvolením do funkcie
 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení

Dokumenty