Archív rubriky: Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ (preložené)

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 29. marca 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
Pozvánka na zastupiteľstvo
Návrh VZN o zápise detí do ZŠ

Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 7. decembra 2015 o 16.30 h. v zasadačke OcÚ.
Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018
 5. Stanovisko HKO k rozpočtu obce
 6. Informácia k správam z vykonaných kontrol HKO
 7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2016
 8. Zmeny ÚPNO – územného plánu
 9. Návrh na výmenu a odkúpenie pozemkov
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 28. septembra 2015 o 16.30 h. v zasadačke OcÚ.
Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o stave pozemkových úprav
 5. Edičný plán na vydanie publikácie o obci
 6. Príprava IX. Medzinárodného stretnutia Slavkovov z Európy
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 22. júna 2015 (pondelok) o 16.30 h. v zasadačke OcÚ.
Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2014
 5. Správa audítora k záv. účtu
 6. Stanovisko HK k záv. účtu
 7. Správa o činnosti HK za I. polrok 2015
 8. Návrh plánu činnosti na II. polrok 2015
 9. Úprava rozpočtu obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 23. marca 2015 (pondelok) o 17.00 h. v zasadačke OcÚ.
Program

 1. Otvorenie zasadnutie
 2. Kontrola uznesení
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2014
 5. Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva
 6. Plán činnosti na rok 2015
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Ing. František Šary
starosta obce