Category Archives: Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 12. decembra 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
pozvánka

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 26. septembra 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
pozvánka

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 20. júna 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
pozvanka-zastupitelstvo-7

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ (preložené)

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 29. marca 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
Pozvánka na zastupiteľstvo
Návrh VZN o zápise detí do ZŠ

Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 7. decembra 2015 o 16.30 h. v zasadačke OcÚ.
Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018
 5. Stanovisko HKO k rozpočtu obce
 6. Informácia k správam z vykonaných kontrol HKO
 7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2016
 8. Zmeny ÚPNO – územného plánu
 9. Návrh na výmenu a odkúpenie pozemkov
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver