Archív rubriky: VZN a dokumenty

Dodatok č.1 k VZN 2/2011 o miestnych daniach

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Veľký Slavkov
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení pre územie Obce Veľký Slavkov vydáva dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Slavkov (ďalej len VZN) o miestnych daniach z. r.2011 (podrobnosti v prílohe)

Príloha k článku:
dodatok-1-vzn-2-2011-miestne-dane

VZN 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce…
(podrobnosti v prílohe)

Príloha k článku:
VZN č.1/2012

VZN 3/2011 – o nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom na území Obce Veľký Slavkov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove sa na základe ustanovenia §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch:
(viac v prílohe k článku)

Príloha k článku:
VZN 3/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN 2/2011 – o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov o miestnych daniach č.2/2011
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení pre územie Obce Veľký Slavkov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Slavkov (ďalej len VZN) o miestnych daniach:
(viac v prílohe k článku)
Schválené: 21.11.2011
Účinnosť: 1.1.2012

Príloha k článku:
VZN 2/2011 o miestnych daniach

Platné a schválené dokumenty obce

VZN obce

Rozpočet obce