Archív rubriky: Úradná tabuľa

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Mlynica zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. viď. príloha
prílohy: oznámenie

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. viď. príloha
prílohy: Ochrana prírody

Oznámenie o rozhodnutí EIA RO Pod lesom

Oznamujeme rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti v RO Pod lesom
prílohy: rozhodnutie

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. viď. príloha
prílohy: Predkladaný materiál

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obec predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
Dodatok č. 5 k VZN 1/2009
Dodatok k VZN 2/2008 – odpady
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 – príjmy
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 – výdavky
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020