Archív rubriky: Úradná tabuľa

Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovné materiály:
VZN o sociálnych službách
VZN o zmene UPNO č.6
osob.zreteľ

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. zo dňa 10. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určuje deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v čase od 7.00 h do 22.00 h. Volebnou miestnosťou je určená obecná knižnica v budove OcÚ Kpt. Morávku 117. V obci Veľký Slavkov bude jeden volebný obvod, bude sa voliť 9 poslancov OZ a počet obyvateľov obce je ku dňu vyhlásenia volieb 1428.

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený nájdete v prílohe.
Postupne Vám budeme zverejňovať ďalšie dôležité informácie.

informacie-pre-volica
rozhodnutie-predsedu-nr-sr-vyhlasenie-volieb-do-organov-samospravy-obci
Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zverejnenie opisu projektu „Novostavba MŠ“

Zverejňujeme opis projektu „Novostavba MŠ v obci Veľký Slavkov“.
opis projektu

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov, alebo elektronicky na adresu: obec@velkyslavkov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Číslo konania: 656/2018
Dátum začatia konania: 31.07.2018
Dátum zverejnenia informácie: 31.07.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Predmet konania: TSS-Tatranská spoločnosť služieb, s. r. o. Veľký Slavkov, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ.
prílohy:
dodatok-k-vzn
plan-kc-2-polrok-2018
stanovisko-k-zu-2017
vzn-zmena-upno-velky-slavkov-7
vzn-zmena-upno-velky-slavkov-8
zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017
navrh-k-vzn-pre-ko-2018
osob-zretel