Category Archives: Úradná tabuľa

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ.
prílohy:
Návrh plánu KČ HK 2.polrok 2019.pdf
Návrh záverečného účtu obce 2018.pdf
Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2018.pdf

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky oznamuje začatie územného konania pre Antona Lichvára
verejna-vyhlaska-lichvar

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky oznamuje začatie územného konania pre spoločnosť BUILDING CREATOR PLUS, s.r.o.
verejna-vyhlaska

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Starosta obce Veľký Slavkov zverejňuje výzvu spoločnosti Steller s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava, na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, podrobnejšie informácie v prílohe

Výzva

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť o zverejnení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. Dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvyklým. Bližšie informácie v prílohe.
Oznam – Plán udržateľnej mobility PSK
Strategický dokument – plán udržateľnej mobility PSK