Category Archives: Úradná tabuľa

Oznam podľa § 25 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie v z. n. p.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v platnom znení starosta obce Veľký Slavkov určuje odmenu pre zástupcu starostu – poslancovi Jozefovi Čubanovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia vo výške 100€ za kalendárny mesiac.

Ďalšia odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období, a v závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu vykonáva.

V súlade so zákonnými oprávneniami starostu – rozhodovať o osobe svojho zástupcu a hodnotiť výkon funkcie zástupcu starostu až po právo kedykoľvek ho odvolať – o návrhu na konkrétnu výšku odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie rozhoduje starosta podľa druhu a časovej náročnosti skutočne splnených úloh a podľa hodnotenia dosiahnutých výsledkov.

Čerpanie rozpočtu 2018

Čerpanie rozpočtu 2018

Ekoservis – oznam

Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa §9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
ekoservis-2019

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Veľký Slavkov oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

Oznámenie o vytriedení komunálnych odpadov

Voľby do Európskeho parlamentu

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z.z. zo dňa 4. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu určuje deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v čase od 7.00 h do 22.00 h. Volebnou miestnosťou je určená obecná knižnica v budove OcÚ Kpt. Morávku 117. V obci Veľký Slavkov bude jeden volebný obvod. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.
Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený nájdete v prílohe.
Postupne Vám budeme zverejňovať ďalšie dôležité informácie.

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a ostatnú poštu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

  • Písomná adresa:
    Obec Veľký Slavkov
    ul. kpt. Morávku 117
    059 91 Veľký Slavkov
  • Elektronická adresa: obec@velkyslavkov.sk

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený