Archív rubriky: Úradná tabuľa

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 26. júna 2017 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
prílohy: Pozvánka

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
Materiál na zasadnutie OZ
Stanovisko k ZÚ 2016
Záverečný účet obce za rok 2016
Osobitný zreteľ

Výberové konanie

Obec Veľký Slavkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Veľký Slavkov. Viac informácií v prílohe oznamu.
prílohy: Výberové konanie

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. viď. príloha
prílohy: dokument

Materiál na rokovanie OZ

Obec Veľký Slavkov z zmysle platných právnych noriem predkladá materiál na rokovanie OZ
predkladaný materiál (PDF)