Category Archives: Úradná tabuľa

Záverečný účet Obce Veľký Slavkov za rok 2018

Záverečný účet Obce Veľký Slavkov za rok 2018

Prílohy: Záverečný účet obce za rok 2018

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 7. 2019
Ďakujeme za pochopenie.

DODATOK č. 7 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva tento
DODATOK č. 7 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov
Prílohy: Dodatok č. 7 k VZN 1_2009 výška dotácie na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 7. 2019
Ďakujeme za pochopenie.

Vyhlásenie požiarneho nebezpečenstva

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s 5 4 písm. b) a s š 21 písm. a) V nadväznosti na € 21 písm. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi V znení neskorších predpisov a s 5 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE ČAS ZVYŠENÉHO NEBEZPECENS’ÍYA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Poprad od 25. júna 2019 od 15:00 h do odvolania…
podrobnosti v prílohe: poziarne-nebezpecenstvo-25-jun-2019-vyhlasenie

VZN 1/2019 o zrušení VZN 2/2018

Obec Veľký Slavkov, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2019
O ZRUŠENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ČÍSLO 2/2018 O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

vzn-1-2019-o-zruseni-vzn-2-2018

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 7. 2019
Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 24.6.2019 o 13.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-4-ocz