Archív rubriky: Úradná tabuľa

Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce predkladá na rokovanie OZ materiál na rokovanie: VZN o poplatku za rozvoj
prílohy: návrh VZN o poplatku za rozvoj

Zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 19. novembra 2018 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
prílohy: pozvánka

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov, alebo elektronicky na adresu: obec@velkyslavkov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Číslo konania: 998/2018
Dátum začatia konania: 13.11.2018
Dátum zverejnenia informácie: 15.11.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Predmet konania: Michal Kostyšák, L. Svobodu 61, 058 01 Poprad, žiadosť o vydanie
súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
spravne-konanie-ochrana-prirody

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
správne konanie

Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce predkladá pred rokovaním OZ materiál na rokovanie
návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021
VZN – Návrh č.1-2018 k dodatku VZN o poplatku za KO-2018
VZN – Návrh č.1-2018 o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN – Návrh č.2-2018 k dodatku VZN o poplatkoch za KO-2018
Návrh plánu KČ I.polrok 2019 na zverejnenie
stanovisko HKO k RP 2019-2021
Osobytný zreteľ