Archív rubriky: Úradná tabuľa

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov, alebo elektronicky na adresu: obec@velkyslavkov.sk
v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Číslo konania: 491/2018
Dátum začatia konania: 11. 6. 2018
Dátum zverejnenia informácie: 13. 6. 2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
Predmet konania: Mgr. Pavol Jurčišin, Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ.
prílohy:
dodatok-k-vzn
plan-kc-2-polrok-2018
stanovisko-k-zu-2017
vzn-zmena-upno-velky-slavkov-7
vzn-zmena-upno-velky-slavkov-8
zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017
navrh-k-vzn-pre-ko-2018
osob-zretel

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ návrh VZN 1/2018.
prílohy: Návrh VZN 1/2018

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Veľký Slavkov oznamuje doručenie oznámenia o strategickom dokumente – Návrh zmien a doplnkov k ÚPNO – Veľký Slavkov lokalita A.
prílohy: Zmena ÚPMO

Obec Veľký Slavkov oznamuje doručenie oznámenia o strategickom dokumente – Návrh zmien a doplnkov k ÚPNO – Veľký Slavkov č.7
Oznámenie

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
prílohy: Zámary 2018