Archív rubriky: Úradná tabuľa

Oznámenie o rozhodnutí EIA RO Pod lesom

Oznamujeme rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti v RO Pod lesom
prílohy: rozhodnutie

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. viď. príloha
prílohy: Predkladaný materiál

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obec predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
Dodatok č. 5 k VZN 1/2009
Dodatok k VZN 2/2008 – odpady
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 – príjmy
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 – výdavky
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekreačná osada Pod Lesom – Veľký Slavkov“

Obec Veľký Slavkov ako dotknutá obec oznamuje doručenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekreačná osada Pod Lesom – Veľký Slavkov,“ podľa § 29, ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnené po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k  zámeru príslušnému orgánu štátnej správy, ktorým je Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad, najneskôr do 10 dní pracovných dní od doby, keď bola o zámere informovaná resp. od zverejnenia oznámenia. Ak sa v uvedenej lehote stanovisko nedoručí považuje sa za súhlasné. Stanovisko zašlite aj v elektronickej podobe na e-mail: Milos.Pitvor@minv.sk.
Zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rekreacna-osada-pod-lesom-velky-slavkov
a webovom sídle Okresného úradu Poprad
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173.
eia-ro-pod-lesom

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
prílohy: Osobitný zreteľ