Archív rubriky: Úradná tabuľa

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
Materiál na zasadnutie OZ
Stanovisko k ZÚ 2016
Záverečný účet obce za rok 2016
Osobitný zreteľ

Výberové konanie

Obec Veľký Slavkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Veľký Slavkov. Viac informácií v prílohe oznamu.
prílohy: Výberové konanie

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. viď. príloha
prílohy: dokument

Materiál na rokovanie OZ

Obec Veľký Slavkov z zmysle platných právnych noriem predkladá materiál na rokovanie OZ
predkladaný materiál (PDF)

Štandardy kvality odpadovej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Evidencia kvality vody