Archív rubriky: Úradná tabuľa

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. viď. príloha
prílohy: dokument

Materiál na rokovanie OZ

Obec Veľký Slavkov z zmysle platných právnych noriem predkladá materiál na rokovanie OZ
predkladaný materiál (PDF)

Štandardy kvality odpadovej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Evidencia kvality vody

Verejné obstarávanie

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podklady na verejné obstarávanie na zhotovenie PD
Príloha 1 – Identifikácia uchádzača
Príloha 2 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha 3 – Zmluva o dielo
Výzva na predloženie cenovej ponuky PD MŠ

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Viď. príloha
prílohy: Správne konanie – zverejnenie