Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby – voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 h. do 20.00 h.

Informácia pre voličov:

  • volič dostane vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva,
  • na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta,
  • na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac deväť ( počet poslancov, ktorí sa volia v obci Veľký Slavkov),
  • volič vloží upravené hlasovacie lístky do obálky a následne ich vhodí do volebnej schránky,
  • volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, v takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou, volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.