Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť o zverejnení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. Dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvyklým. Bližšie informácie v prílohe.
Oznam – Plán udržateľnej mobility PSK
Strategický dokument – plán udržateľnej mobility PSK