Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ.
prílohy:
Návrh plánu KČ HK 2.polrok 2019.pdf
Návrh záverečného účtu obce 2018.pdf
Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2018.pdf