Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce predkladá na rokovanie OZ materiál na rokovanie: VZN o zrušení VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za rozvoj
vzn-1-2019-material-oz