VZN 1/2019 o zrušení VZN 2/2018

Obec Veľký Slavkov, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2019
O ZRUŠENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ČÍSLO 2/2018 O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

vzn-1-2019-o-zruseni-vzn-2-2018

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 7. 2019
Ďakujeme za pochopenie.