DODATOK č. 7 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva tento
DODATOK č. 7 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov
Prílohy: Dodatok č. 7 k VZN 1_2009 výška dotácie na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 7. 2019
Ďakujeme za pochopenie.