Odvolanie času zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Poprad od 1. augusta 2019 od 10,00 hod.

Podrobnosti v prílohe.
odvolanie čznvp