Pozvánka na opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 27.8.2019 o 15.30 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019 nebolo uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku:
Pozvánka/a>