Pozvánka na opätovne opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane 4x zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 5.9.2019 o 17,00 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019, 27.8.2019, 30.8.2019 neboli pre neprítomnosť väčšiny poslancov uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-5-oz