Verejná vyhláška

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky zverejňuje rozhodnutie o upovedomení o podaní odvolania navrhovateľa
Anton Lichvár, Nám. Sv. Egídia 2950/94, 058 01 Poprad.

prílohy: Súbor upovedomenie o odvolaní Lichvár

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 10. 2019
Ďakujeme za pochopenie.