Verejná vyhláška – rozhodnutie Anton Lichvár

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky vydáva rozhodnutie vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zastavovacia štúdia IBV – 72 samostatne stojacich rodinných domov, 11 rodinných domov v radovej zástavbe“ na poz. parc.č. KN C 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 934, 973, 974 v k.ú. Veľký Slavkov, pre navrhovateľa Anton Lichvár, Nám. sv. Egídia 2950/94, Poprad
verejna-vyhlaska-anton-lichvar