Verejná vyhláška – rozhodnutie BUILDING CREATOR PLUS

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky vydáva rozhodnutie vo veci
návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Zastavovacia štúdia IBV – 66 samostatne stojacich rodinných domov“ na poz. parc. č. KN C 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 v k.ú. Veľký Slavkov, pre navrhovateľa BUILDING CREATOR PLUS, s.r.o., Jilemnického č. 340, Veľká Lomnica
verejna-vyhlaska-building-creator-plus