Upozornenie na blížiaci sa termín podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Obec Veľký Slavkov upozorňuje občanov na blížiaci sa termín, dokedy má byť podané daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Priznanie je potrebné podať v obci, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Termín podania je do 31.1.2020.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, resp. čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností, je povinný podať každý, kto:

  • v minulom roku nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením), a zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2020
  • ten, komu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2019
  • daňovník, ktorý predal, resp. daroval svoju nehnuteľnosť
  • daňovník, u ktorého nastala zmena v dôsledku zmeny územného plánu
  • daňovník, ktorého na splnenie tejto povinnosti vyzve správca dane